لیست قوانین کنسلی


در اینجا لیست قوانین کنسلی را مشاهده می فرمایید.

آیدی ایرلاین مبدا مقصد مینمم قیمت ماکزیمم قیمت شناسه نرخی جریمه
10723 نامشخص نامشخص نامشخص 3530000 6711000 - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 40 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 70 تومان
پس از آن جریمه 100 تومان
10763 نامشخص نامشخص نامشخص 3530000 6711000 - تا حداکثر تا 15 دقیقه بعد از صدور و 12 ساعت قبل حرکت جریمه 0 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 3 روز قبل حرکت جریمه 30 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 2 روز قبل حرکت جریمه 40 تومان
تا ساعت ۱۲ ظهر 1 روز قبل حرکت جریمه 70 تومان
پس از آن جریمه 100 تومان